-=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- (c) WidthPadding Industries 1987 0|366|0 -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=-
Socoder -> Birthday Threads

Happy Birthday, Jayenkai
Started by Socoder
Last post by Afr0 on Fri 15:20, 04-03-22
Happy Birthday, Pakz
Started by Socoder
Last post by Dabz on Sun 12:56, 27-02-22
Happy Birthday, HoboBen
Started by Socoder
Last post by Afr0 on Wed 05:48, 16-02-22
Happy Birthday, Afr0
Started by Socoder
Last post by Afr0 on Sun 05:33, 06-02-22
Happy Birthday, AndyH
Started by Socoder
Last post by Kuron on Thu 05:50, 27-01-22
Happy Birthday, Rockford
Started by Socoder
Last post by rockford on Sat 12:45, 15-01-22
Happy Birthday, Brice
Started by Socoder
Last post by rockford on Wed 08:25, 05-01-22
Happy Birthday , BBC Micro
Started by Jayenkai
Last post by Jayenkai on Wed 16:34, 01-12-21
Happy Birthday TomToad
Started by Socoder
Last post by cyangames on Mon 02:26, 22-11-21
Happy Birthday, ProHiScore
Started by Socoder
Last post by Dan on Wed 11:57, 03-11-21
Happy Birthday, Rychan
Started by Socoder
Last post by cyangames on Thu 05:09, 21-10-21
Happy Birthday, SoCoder
Started by Socoder
Last post by AndyH on Thu 06:51, 09-09-21
Happy Birthday, Shroom_Monk
Started by Socoder
Last post by rockford on Tue 10:01, 07-09-21
Happy Birthday, LineOf7s
Started by Socoder
Last post by Jayenkai on Fri 08:19, 06-08-21
Happy Birthday, Zzoom
Started by Socoder
Last post by Pakz on Mon 02:43, 02-08-21
Happy Birthday, Pio
Started by Socoder
Last post by Dan on Sat 16:08, 17-07-21
Happy Birthday, ProHiScore
Started by Socoder
Last post by PHS on Sat 10:27, 10-07-21
Happy Birthday, Sonic
Started by Jayenkai
Last post by Jayenkai on Fri 16:26, 09-07-21
Happy Birthday, Dan
Started by Socoder
Last post by Pakz on Tue 00:15, 29-06-21
Happy Birthday, Scaremonger
Started by Socoder
Last post by steve_ancell on Wed 11:18, 23-06-21
Happy Birthday, Spinal
Started by Socoder
Last post by steve_ancell on Sat 15:35, 24-04-21
Happy Birthday, jprofitt
Started by Socoder
Last post by jprofitt on Tue 16:38, 13-04-21
Happy Birthday, MetalMan
Started by Socoder
Last post by Dan on Tue 08:11, 13-04-21
Happy Birthday, steve_ancell and blanko1324
Started by Socoder
Last post by steve_ancell on Sat 13:39, 10-04-21
Happy Birthday, TheRevillsGames
Started by Socoder
Last post by cyangames on Fri 06:14, 19-03-21
Happy Birthday, TKS
Started by Socoder
Last post by therevillsgames on Wed 19:37, 17-03-21