-=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- (c) WidthPadding Industries 1987 0|528|0 -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=- -=+=-
Socoder -> Birthday Threads

Happy Birthday, therevillsgames
Started by Socoder
Last post by Jayenkai on Fri 18:04, 17-03-23
Happy Birthday, Jayenkai
Started by rockford
Last post by Afr0 on Tue 01:44, 07-03-23
Happy Birthday, Pakz
Started by Socoder
Last post by AndyH on Mon 00:09, 27-02-23
Happy Birthday, HoboBen
Started by Socoder
Last post by steve_ancell on Wed 13:30, 15-02-23
Happy Birthday, Afr0
Started by Socoder
Last post by Afr0 on Tue 05:48, 07-02-23
Happy Birthday, AndyH
Started by Socoder
Last post by AndyH on Sun 04:09, 29-01-23
Happy Birthday, Rockford
Started by Socoder
Last post by rockford on Sat 15:26, 14-01-23
Happy Birthday, Brice
Started by Socoder
Last post by Kuron on Fri 07:04, 06-01-23
Happy Birthday, rskgames
Started by Socoder
Last post by AndyH on Sun 16:03, 01-01-23
Happy Birthday, PCalc
Started by Jayenkai
Last post by Dan on Fri 13:31, 23-12-22
Happy Birthday, waroffice
Started by Socoder
Last post by Dan on Wed 03:19, 30-11-22
Happy Birthday, TomToad
Started by Socoder
Last post by Kuron on Wed 00:06, 23-11-22
Happy Birthday, PHS
Started by Socoder
Last post by Dan on Thu 08:47, 03-11-22
Happy Birthday, shroom_monk
Started by Socoder
Last post by Pakz on Tue 12:38, 06-09-22
Happy Birthday, LineOf7s
Started by Socoder
Last post by steve_ancell on Thu 04:30, 04-08-22
Happy Birthday, Pio
Started by Socoder
Last post by Dan on Mon 02:41, 18-07-22
Happy Birthday, Dan
Started by Socoder
Last post by steve_ancell on Tue 15:26, 28-06-22
Happy Birthday, Scaremonger
Started by Socoder
Last post by Dan on Wed 07:15, 22-06-22
Happy Birthday, Steve Ancell and Blanko1324
Started by Socoder
Last post by PHS on Fri 00:04, 20-05-22
Happy Birthday, Dabz
Started by Socoder
Last post by Pakz on Thu 04:19, 12-05-22
Happy Birthday, Qube
Started by Socoder
Last post by Dan on Fri 09:44, 22-04-22
Happy Birthday, JProfitt
Started by Socoder
Last post by jprofitt on Sun 18:12, 10-04-22
Happy Birthday, Spinal
Started by Socoder
Last post by steve_ancell on Wed 16:41, 23-03-22
Happy Birthday, therevillsgames
Started by Socoder
Last post by therevillsgames on Thu 23:33, 17-03-22
Happy Birthday, TKS
Started by Socoder
Last post by Dan on Wed 08:53, 16-03-22
Happy Birthday, Jayenkai
Started by Socoder
Last post by Afr0 on Fri 15:20, 04-03-22